مهاجرت به آمریکا مهاجرت به آمریکا به طورکلی دو روش مستقیم و غیرمستقیم برای مهاجرت به آمریکا وجود دارد.   در روش مستقیم شما درخواست ویزامهاجرتی را دارید که با داشتن شرایط کافی میتوانید آن را اخذ کنید که این  →