Małe firmy są zazwyczaj częściowo uzależnione od kredytów bankowych, które finansują ich rozwój. Część małych firm dociera na rynki kapitałowe i może wykorzystać finansowanie publiczne do rozwoju swojej 800 plus koordynacja działalności. Ci, którzy wejdą na giełdę, mogą nadal przynajmniej częściowo polegać na kredytach bankowych w celu finansowania swojego rodzinny kapitał opiekuńczy wzrostu. W związku z tym w artykułach „Ścieżka inwestycyjna małych firm w krajach rozwiniętych” i „Gospodarka rozwijająca się” istnieją dwa sposoby, dzięki którym zagraniczne inwestycje portfelowe mogą dotrzeć do małej firmy:

(i) trasa bezpośrednia – przez rynki kapitałowe kindergeld i 800+ oraz

(ii) droga pośrednia – za pośrednictwem banków, które z kolei zainwestują w takie firmy lub będą w stanie udzielić im większej liczby forum koordynacja świadczeń kredytów.

(i) Bezpośrednia ścieżka inwestycji:

Jeśli rywalizacja o rzadkie zasoby, takie jak kapitał, poprawia środowisko inwestycyjne poprzez doskonałą przejrzystość, ujawnianie informacji i/lub ład korporacyjny – co stanowi skuteczną poprawę środowiska inwestycyjnego, zbiór firm, w które inwestorzy zagraniczni rozważają inwestycję, zostaje powiększony o niektóre firmy którzy wcześniej mieli trudności z uzyskaniem finansowania ze względu na asymetrię informacji i/lub koszty agencyjne. Oznacza to poprawę alokacji kapitału związaną z rozwojem rynku. Do tej marginalnej grupy firm można zaliczyć małe firmy, charakteryzujące się nieprzejrzystością informacyjną. Jest to istotne ze względu na wyzwania, jakie stoją przed małymi firmami w zakresie dostępu do kapitału w jakiejkolwiek formie. Firmy postrzegane jako „inwestowalne”, potrzebujące finansowania zewnętrznego, powinny zdawać sobie sprawę ze zwiększonego prawdopodobieństwa emisji kapitału krajowego, czemu towarzyszyć będzie wzrost zagranicznych inwestycji portfelowych. Wzrost prawdopodobieństwa emisji kapitału wynika ze wzrostu podaży kapitału i nie jest identyfikowany jako spowodowany przez inwestorów zagranicznych lub krajowych. Badam, czy poziom zagranicznych inwestycji portfelowych pomaga złagodzić ograniczenia finansowe małych firm. Bardziej wyraźnie stwierdzono: „Prawdopodobieństwo emisji kapitału dla małych firm jest znacząco pozytywnie powiązane z poziomem zagranicznych inwestycji portfelowych danego kraju (np. złagodzenie ograniczeń finansowych małych firm)”.

         Oprócz tego, czy firma emituje papiery wartościowe, sprawdzam rodzaj zabezpieczeń, jakie firma emituje. Ponieważ małe firmy są zazwyczaj zadłużone, możliwość emisji kapitału własnego można postrzegać jako większe złagodzenie ograniczeń finansowych, ponieważ z tą formą kapitału nie wiążą się żadne stałe płatności. Zatem ten „wybór” formy kapitału ma charakter informacyjny. Niewiele napisano na arenie międzynarodowej na temat wykonalności wyboru kapitału w przypadku firm z ograniczeniami. Korajczyk i Levy w 2003 roku przeprowadzili analizę wyboru struktury kapitału zarówno w przypadku firm z ograniczeniami finansowymi, jak i nieposiadających ograniczeń finansowych w Stanach Zjednoczonych. Choć jest to badanie wyłącznie krajowe, głównym wnioskiem z pracy Korajczyka i Levy’ego jest to, że ograniczone firmy emitują tyle, ile mogą, kiedy tylko mogą. Poza zwiększonym ujawnianiem informacji i zarządzaniem na poziomie firmy nie ma żadnego istotnego powodu, który pozwalałby nam sądzić, że firmy te będą mogły uzyskać dostęp do kapitału w wyniku zwiększenia podaży kapitału dostępnego dla firm, w kraju lub za granicą. Powinniśmy zauważyć, że chociaż małe firmy rzeczywiście odczują złagodzenie ograniczeń finansowych, złagodzenie to będzie miało głównie formę kapitału dłużnego. W tym celu stawiam następującą hipotezę: „Pod warunkiem, że firmy wyemitują kapitał, prawdopodobieństwo, że małe firmy wyemitują kapitał własny, nie będzie znacząco pozytywnie powiązane z zagranicznymi inwestycjami portfelowymi”.